കൂട്ട രാജിവെച്ച രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എമാർ രാജി പിൻവലിക്കുന്നു