കേരള ബജറ്റ് 2023: വിവിധ ഗതാഗത പദ്ധതികൾക്കായി 2,080 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി