കേന്ദ്രാനുമതി കിട്ടിയാൽ നടപ്പാക്കും; സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ