കേരളത്തിൽ ഒരു കാര്യവും നേരെ നടന്നു പോകുന്നില്ലെന്നത് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വ്യക്തം: പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി