രാഹുൽ ​ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ; വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും, ഇന്ന് ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങും