സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം: കലാമത്സരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി