ഷവര്‍മ പാഴ്‌സല്‍ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ