'രാത്രിയുടെ മറവിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്'; പ്രതിഷേധമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അറിയിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്