ഇന്ധന സെസ്: യുഡിഎഫ് രാപ്പകൽ സമരം ഇന്നവസാനിക്കും; പ്രതിഷേധം തുടരും