മാലിന്യത്തിൻ്റെ വികേന്ദ്രീകൃത സംസ്കരണം നടക്കണം; കൊല്ലത്തെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് എം.വി ഗോവിന്ദൻ