നിയമസഭയിലും പുകഞ്ഞ് ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം; സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ച് ബാനര്‍ ഉയര്‍ത്തി പ്രതിപക്ഷം