കേരള ബജറ്റ് 2023: സംസ്ഥാനത്തെ ഹെൽത്ത് ഹബ്ബായി മാറ്റിയെടുക്കും; സുരക്ഷിത ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ 7 കോടി