തീവ്രവാദവും കലാപവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ബിജെപി സർക്കാർ വിജയിച്ചു: അമിത്ഷാ