‘തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു; ആരാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതെന്ന് സമയമാകുമ്പോൾ പറയും’ : ഇ.പി ജയരാജൻ