കൊവിഡ് പ്രതിരോധം, ദേശീയപാത വികസനം, മറ്റ് പദ്ധതികള്‍ ചര്‍ച്ചയായി; പ്രധാനമന്ത്രി-മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച