പത്തനംതിട്ട സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വൻ തീപിടിത്തം