'മുൻവിധികളില്ലാതെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കും'; ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാമെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി