കൊവിഡ് വ്യാപനം: 'സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളും ജില്ലകളും സര്‍ജ് പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കണം'; ആരോഗ്യ വകുപ്പ്