ദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ടു മരണം