വിഴിഞ്ഞം സമരം ചർച്ചയിലൂടെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്ന് ലത്തീൻ സഭ; പള്ളികളിൽ സർക്കുലർ വായിച്ചു