രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞു നോക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; കൃഷിമന്ത്രിയുടെയും സംഘത്തിന്‍റെയും ഇസ്രായേൽ യാത്ര മാറ്റി