അഴീക്കൽ ഗ്രീൻഫീൽഡ് തുറമുഖം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു-മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ;പി ആർ ഡി അറിയിപ്പുകൾ