കണ്ണൂർ-വാഗമൺ-കുമരകം പാക്കേജ് ഒരുങ്ങി; പി ആർ ഡി അറിയിപ്പുകൾ