മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്‍റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി എംവിഗോവിന്ദന്‍