സംസ്ഥാനത്ത് 14 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട്, വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത