കണ്ണപുരം കലാഗ്രാമത്തില്‍ പുതിയ കോഴ്സുകള്‍ ആരംഭിച്ചു