യുവതി വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ, ഭർത്താവ് കൈഞരമ്പ് മുറിച്ച നിലയിലും