കാട്ടാനയെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിച്ചു, ഒളിവില്‍ പോയ വ്ലോ​ഗറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം