സമരത്തിനില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ; ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതായി നേതാക്കൾ