കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നു നേരിടുന്നത് മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയെ