പ്രതീക്ഷിച്ച വിധി, കിരണിന് പരമാവധി ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് വിസ്മയയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും