പ്രായം പരിഗണിക്കണം, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സുഖമില്ല, കിരൺ കോടതിയിൽ