വി​ജ​യ് ബാ​ബു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്, ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തു