വയനാട്ടിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാറിടിച്ച് 2 കാൽനടയാത്രക്കാർ മരിച്ചു