വടകര കസ്റ്റഡിമരണം: പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കൂട്ടനടപടി, സ്ഥലംമാറ്റം