യുപിയിൽ ദളിത് വിദ്യാർഥിയെക്കൊണ്ട് കാല് നക്കിച്ചു, യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ