ബോബി ചെമ്മണ്ണൂറിന്റെ നല്ല മനസിന് നന്ദി; ഭൂമി നൽകേണ്ടത് സർക്കാറെന്ന് കുട്ടികൾ, ഭൂമിയിൽ വസന്തയ്ക്ക് അവകാശമില്ല