വിജയം ഉറപ്പിച്ച് യു.ഡി.എഫ്, ഉമാ തോമസിന്റെ ലീഡ് 16000 കടന്നു