തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ രഥം വൈദ്യുതി ലൈനിൽ തട്ടി ഷോക്കേറ്റ് 11 പേർ മരിച്ചു