പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയില്ല, രഹസ്യമൊഴി നൽകിയത് ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ: സ്വപ്ന സുരേഷ്