രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്തു, ചരിത്രവിധിയുമായി സുപ്രീംകോടതി