സുബൈര്‍ വധം: പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാർ കണ്ടെത്തി