തിരുനെൽവേലിയിൽ ക്വാറിയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു, 4 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു