സ്‌കൂളിൽ വിദ്യാർഥിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു,10 വയസ്സുകാരൻ ആശുപത്രിയിൽ