സിൽവർലൈൻ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ തല്ലിയിട്ടില്ലെന്ന് എം.വി ജയരാജൻ