മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷ; വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസം കട തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് നസറുദ്ദീൻ