ലഹരിയിൽ കാർ ഓടിച്ച് അഭ്യാസ പ്രകടനം, വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചു, സീരിയൽ നടിയും കൂട്ടാളിയും പിടിയിൽ