സാബു എം ജേക്കബിനെ ട്രോളിയ പോസ്റ്റ് ശ്രീനിജൻ പിൻവലിച്ചു