ഡോളർ കടത്തിയ കേസിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ എം ശിവശങ്കർ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി