സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയുന്നു, റെഡ് അലര്‍ട്ട് പിന്‍വലിച്ചു